Deși existența apelor termale din subsolul Câmpiei Banatului este o realitate cunoscută de multă vreme, Lugojul nu a beneficiat de efectele benefice ale acestora, până în clipa de față iar Ecodrill este definiția profesionalismului în forajele românești.

Existența pânzei de apă ter­mală a fost fructificată prin bazine în mai multe zone din apropierea Lugojului, cum ar fi Timișoara (ștra­n­dul termal UMT), Buziaș, dar și Deta, Băile Călacea și Sînmihaiu German. Cum Lu­gojul se află în zona Ti­mișoara-Buziaș, este sigur că avem o pânză de apă ter­ma­lă nevalorificată încă.

Pu­nerea în valoare a unei a­semenea bogății naturale ar însemna o mare opor­tu­ni­ta­te pentru oraș. În celelalte zo­ne cu ape termale din ju­deț s-au parcurs trei etape.

Prima a fost un studiu geo pentru a determina unde se află pânza termală freatică, cu adâncimi cuprinse între 700 și 1.000 de metri (la Ti­mi­șoara, de pildă, a­dân­ci­mea a fost de peste 900 de metri). Apoi, este vorba de două – trei foraje cu pompe de captare pentru ali­men­ta­rea cu aceste ape. Bine­în­țe­les, ultima etapă este va­lo­ri­ficarea acestor ape, prin con­struirea unor centre SPA.

Desigur, prețurile pentru o astfel de investiție sunt mari, căci construcția SPA-ului, este evaluată la peste un milion de euro, în funcție de mărime și dotări iar fo­ra­jele se pot face cu be­ne­ficiul fondurilor europene, o­ferite pe axa “Exploatarea Re­surselor Naturale”.

În al doi­lea rând, merită a se lua un a­semenea credit bancar pentru că el poate fi ram­bur­sat de beneficiarii centrului termal, care doresc să se dis­treze sau să își trateze a­nu­mite afecțiuni, cum ar fi cele reumatismale. Alt a­vantaj este că un astfel de centru se poate încălzi cu a­pe­le termale, deci chel­tu­ie­lile cu mentenanța ar fi mult mai mici ca la un SPA o­bișnuit.

Exemplele cele mai grăi­toare se află în Ungaria ve­cină, unde centrele cu ape ter­male de la Gyula, Mako și Szeged au fost edificate, toarte, cu fonduri europene.

Chiar dacă pare de do­me­niul exoticului, exploatarea a­pelor termale din subsolul Lu­gojului ar fi un mare be­ne­ficiu pentru oraș și îm­pre­jurimi.

sursă – redesteptarea.ro