Programul Casa Verde 2016 si Programul Casa Verde Plus 2016 se vor adresa atat populatiei cat si ONG-urilor, institutiilor publice, primariilor si locatiilor de cult. Se vor putea obtine finantari pentru instalarea de panouri solare, pompe de caldura, termosisteme din materiale ecologice, sisteme de acoperișuri verzi, sisteme de monitorizare și eficientizare a consumului de energie, apă, gaz și sisteme eficiente de iluminat pe bază de LED cu consum redus de ener­gie și durată de viață superioară.

Sunt alocate fonduri pentru panouri solare, pompe de caldura sau pentru construcţia de acoperişuri verzi, din cânepă şi lână. În total, este vorba despre 138 de milioane de lei, bani pentru persoane fizice, instituţii publice şi biserici. Proiectul va fi lansat, oficial, în mai puţin de o lună. Banii vor ajunge pentru 10.000 de beneficiari, estimează autorităţile.

Statul finanţează complet cumpărarea panourilor solare pentru încălzirea apei şi mare parte din costul pompelor de căldură. Deci este cazul să apelați cât mai repede la EcoDrill.

Pentru panouri solare persoanele fizice vor primi o finanțare de maximum 6.000 de lei(finanțare de 100%), suficientă pentru achiziția unui sistem care să asigure apa caldă menajeră în­tr-o casă standard. Pentru cei care vor să folosească pompele de căldură, finanțarea prin AFM este de maximum 8.000 de lei, adică aproximativ 70-80% din costul unui astfel de sistem complex. Așadar, vor fi eligibile pentru finanțare cheltuielile de achiziție a sistemelor de încălzire ce folosesc energie regenerabilă și cele cu montajul și punerea în funcțiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, în măsura în care vor fi făcute doar după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

Persoanele fizice care doresc sa depuna cerere de finantare prin Programul Casa Verde 2016 trebuie sa fie proprietari sau coproprietari ai terenului și ai casei pentru care se va instala sistemul de încălzire nepoluant, iar imobilele nu trebuie sa facă obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări legale ori unei proceduri de expropriere pentru utilitate publică.

Alte condiții vor fi ca solicitanții să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale și să nu fi fost condamnați în trecut pentru infracțiuni contra mediului.

În ceea ce privește dosarul de finanțare ce va trebui depus la AFM, propunerea de act normativ aflată în consultare publică prevede necesitatea următoarelor documente:

 • cererea de finanțare nerambursabilă (original);
 • o declarație pe propria răspundere a solicitantului (în original);
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • extrasul de carte funciară pentru informare (emis de maximum 30 de zile) sau extrasul de carte funciară pentru autentificare ce atestă dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra terenului și casei unde se implementează sistemul de încălzire (original);
 • documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară;
 • copia cărții funciare și extrasul de carte funciară individuală;
 • pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare, precum și persoana solicitantă;
 • certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original) de organele competente teritorial;
 • în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare, se va depune și certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original), eliberat de către organele competente din zona implementării proiectului;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către unitatea teritorială a Fiscului (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original);
 • o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont.

Pentru instituțiile publice
Cuantumul finanţării pentru instituţiile publice nu poate depăşi valoarea de 2.000.000 lei. Cuantumul finanţării pentru unităţile de cult nu poate depăşi valoarea de 500.000 lei.

În cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, energie eoliană, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz sau orice alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.

Cuantumul finanțării

Valoarea finanţarii este de până la maximum 500 000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile.
Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
În cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singură finanțare în cadrul sesiunii;

Tipuri de imobile eligibile

Unităţi şi instituţii de învăţământ, Unități medico-sanitare și spitale, Centre maternale, Cămine pentru persoane vârstnice, Centre reabilitare, Cantine sociale, Adăposturi de noapte, Centre de plasament ale copilului;

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor izolatoare fabricate din surse regenerabile şi fără Compuşi Organici Volatili.
Obiectivul programului este creșterea numărului de locuințe certificate energetic cu cel puţin o clasă superioară faţă de cea existentă;